ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VLH LASTECHNIEK B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HAPERT AAN DE INDUSTRIEWEG 1D, NEDERLAND.
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst inclusief eventuele bijlagen en overige rechtsbetrekkingen tussen VLH Lastechniek B.V., hierna te noemen: “VLH”, en een Wederpartij, hierna te noemen: “Wederpartij” waarop VLH deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Producten”: zaken (waaronder (onderdelen van) machines, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, lastoevoegmaterialen zoals lasdraden, laselektroden, werk- en lasbeschermartikelen, laskappen, lasbrillen), diensten (zoals bijvoorbeeld advies, montage, onderhoud, inspectie en reparatie, lasadviezen) en/of aanneming van werk; en “Fabriek”: productielocaties, werkplaatsen, magazijnen of bedrijfsterreinen van VLH.
1.3 Toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden worden door VLH uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VLH, voor de uitvoering waarvan door VLH derden dienen te worden betrokken.
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VLH en haar directie.

Artikel 2 - Aanbod

2.1 Alle aanbiedingen en offertes (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen etc.) van VLH worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is dan wel eerder indien een Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Alle aanbiedingen en offertes van VLH zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door VLH onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.3 Afbeeldingen, (bouw)tekeningen, omschrijvingen en vermeldingen van maten en gewichten alsmede alle andere specificaties die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst door VLH aan de Wederpartij worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch dienen slechts ter algemene informatie en zijn niet strikt bindend.

Artikel 3 - Totstandkoming

3.1 Een overeenkomst wordt uitsluitend geacht tot stand te zijn gekomen door:
(i) schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van de offerte c.q. aanbieding, met inachtneming van artikel 2.1 van deze voorwaarden en tenzij VLH binnen vijf dagen na ontvangst van deze aanvaarding de offerte c.q. aanbieding heeft herroepen; of
(ii) schriftelijke aanvaarding door VLH c.q. het door VLH beginnen met de uitvoering van een door de Wederpartij verstrekte opdracht.
3.2 Indien een aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) door de Wederpartij afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is VLH daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VLH anders aangeeft.

Artikel 4 - Prijs

4.1 De door VLH opgegeven prijzen (inclusief tarieven) zijn exclusief BTW en luiden exclusief overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten; zij zijn gebaseerd op levering af fabriek of ter beschikkingstelling, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 De in het vorige lid opgegeven prijzen worden in Euro’s vermeld, tenzij anders aangegeven en zijn exclusief vervoers-, verzend-, lossings-, montage-, installatie-, service-, en eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders overeengekomen.
4.3 Kosten van emballage en in- en uitlading en/of opslag en/of vervoer van aan de Wederpartij ter beschikking gestelde onderdelen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of andere zaken, kunnen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
4.4 Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de Wederpartij, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Wederpartij.
4.5 Wijzigingen in de productiefactoren en/of andere factoren die de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst beïnvloeden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot wijzigingen in arbeidsloon en/of in de kostprijs van de grondstoffen en/of materialen, verhoging van en/of nieuwe belastingen en/of heffingen of welke andere prijsbepalende factoren ook, zullen steeds door VLH aan de Wederpartij mogen worden doorberekend. VLH heeft het recht de Wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst fabrieks- en/of importeursprijzen, prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, belastingen en accijns, premies, arbeidslonen, koers van buitenlandse valuta's, overheidslasten en/of sociale lasten een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan alsmede bij alle overige prijsverhogingen door leveranciers van VLH en/of bij andere wijzigingen in de prijsbepalende factoren.
4.6 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VLH gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van VLH daardoor direct of indirect ontstaan.
4.7 Verzuim van de Wederpartij maakt een einde aan eventueel verzuim van VLH. De Wederpartij is gedurende zijn verzuim niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de Wederpartij in verzuim is, worden door VLH aan de Wederpartij in rekening gebracht.
4.8 Emballage wordt niet teruggenomen.

Artikel 5 - Levering

5.1 Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient VLH derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
5.2 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door VLH bestelde materialen en/of onderdelen.
5.3 Overschrijding van de leveringstermijn en/of opleveringstermijn tot een maximum van 6 weken - door welke oorzaak ook - geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
5.4 Levering of terbeschikkingstelling geschiedt af fabriek op door VLH vastgestelde tijdstippen, welke tijdstippen door VLH aan de Wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De Wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen.
5.5 Het risico van de zaak gaat over op de Wederpartij op het moment van (af)levering, ook al is de eigendom van de zaak (nog) niet overgedragen.
5.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst met zich meebrengt (b.v. onderhoud of reparatie) dat de zaak of onderdelen daarvan door VLH worden vervangen, dan wordt VLH eigenaar van de vervangen zaak of onderdelen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 – Installatie, bruikleen van zaken

6.1 Ingeval van en voorafgaand aan installatie/montage, is de Wederpartij verplicht zorg te dragen dat de omgeving waarin het Product geïnstalleerd en/of gemonteerd worden daarvoor geschikt is alsmede ervoor zorg te dragen dat stroomvoorziening, bekabeling en overige voorzieningen in voldoende mate aanwezig zijn.
6.2 Ingeval van bruikleen is de Wederpartij verplicht hiervoor een afdoende verzekering af te sluiten en de polis daarvan op eerste verzoek van VLH aan haar te tonen.
6.3 Na ommekomst van de bruikleentermijn, is de Wederpartij verplicht op eigen kosten het Product aan VLH te retourneren, bij gebreke waarvan VLH gerechtigd is het Product op kosten van de Wederpartij tot zich te nemen.
6.4 Ingeval geen termijn voor de bruikleen is overgekomen, is VLH steeds gerechtigd de bruikleen met onmiddellijke ingang op te zeggen, waarna artikel 6.3 van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 7 - Klachten

7.1 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering, aflevering of montage schriftelijk aan VLH te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan VLH te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VLH in staat is adequaat te reageren.

De Wederpartij dient VLH in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.2 Geringe en/of in de branche gebruikelijke of technische afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking m.b.t. het Product kunnen geen grond voor klachten opleveren.
7.3 Klachten omtrent geleverde gebruikte Producten worden niet in behandeling genomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.4 De kosten van keuring door de Wederpartij van het Product aan de Fabriek, zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, wat als fatale termijn geldt.
8.2 Bij niet-betaling binnen de in het vorige artikellid bedoelde termijn is de Wederpartij aan VLH zonder nadere ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag met ingang van de dag volgend op de uiterste dag van betaling de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW, eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten een bedrag gelijk aan 15% van de koopsom of de aanneemprijs.
8.3 De Wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het Product en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door VLH wordt erkend, alsdan is de Wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het betrokken Product op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
8.4 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
8.5 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de Wederpartij zullen de verplichtingen van de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud, opschorting, retentierecht

9.1 VLH behoudt zich de eigendom voor van alle krachtens huidige en toekomstige overeenkomsten aan de Wederpartij afgeleverde en af te leveren Producten totdat de betaling voor al deze Producten geheel is voldaan.
9.2 Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die VLH op de Wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten zoals bedoeld in het vorige artikellid.
9.3 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaak niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de zaak niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende artikellid.
9.4 Het is de Wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of af te leveren zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
9.5 De Wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VLH te bewaren.
9.6 Indien de Wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens VLH tekortschiet of VLH goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, is VLH gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
9.7 De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van VLH:
(i) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
(ii) alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan VLH op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
(iii) de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, van onder eigendomsvoorbehoud door VLH geleverde zaken, te verpanden aan VLH op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
(iv) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van VLH; en/of
(v) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die VLH ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de Wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
9.8 VLH is bevoegd haar prestatie op te schorten indien de Wederpartij niet aan al zijn voor of na de prestatie te verrichten verplichtingen voldoet, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.
9.9 VLH kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke VLH in het kader van de overeenkomst feitelijk van de Wederpartij onder zich heeft, indien de Wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook ten aanzien van die kosten die VLH heeft moeten maken ter zake van de zorg die zij ten aanzien van de zaak in acht dient te nemen.

Artikel 10 - Garantie

10.1 VLH geeft garantie op zaken en/of onderdelen conform de garantie en garantiebepalingen van de producent van de zaken en/of onderdelen. Ingeval de producent geen garantie geeft, is VLH evenmin gehouden tot enige garantie.

10.2 De in het vorige artikellid bedoelde garantie geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door VLH te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg of indien het Product is gerepareerd of gewijzigd zonder schriftelijke voorafgaande toestemming.
10.3 De in artikel 10.1 van deze voorwaarden bedoelde garantie strekt zich niet uit tot flexibele slangen, lastoortsen en slijtonderdelen.
10.4 De Wederpartij is verplicht op verzoek van VLH haar de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door VLH aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke
waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de Wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; in het geval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor rekening van VLH.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Indien VLH aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 VLH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VLH is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.3 VLH is slechts aansprakelijk voor directe schade.
11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VLH aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VLH toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.5 VLH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gevolgschade, derving van inkomsten, schade voortvloeiende uit het gebruik van flexibele slangen en slijtonderdelen en gebruikte (zijnde niet nieuwe) Producten.
11.6 Ingeval VLH aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van VLH per gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order en maximaal tot die bedragen waartegen VLH verzekerd is.
11.7 Voor zover het bepaalde in artikel 11.4 van deze voorwaarden geen maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid van VLH (bijvoorbeeld omdat zij geen verzekering heeft afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is) dan zal de door VLH te vergoeden schade gematigd worden indien de door de Wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade.
11.8 Ingeval installatie en/of montage door VLH van het Product niet is overeengekomen, is VLH nimmer aansprakelijk indien zij instructies over installatie en/of montage heeft gegeven en deze door de Wederpartij niet strikt zijn toegepast.
11.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VLH of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Vrijwaring

12.1 De Wederpartij vrijwaart VLH tegen alle aanspraken van de Wederpartij en derden veroorzaakt door een gebrek in het product welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de Wederpartij of van zijn ondergeschikten waaronder begrepen het vervaardigen door VLH van producten conform de instructies van de Wederpartij.
12.2 Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen in dit artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor VLH verzekerd is en tot het maximum waarvoor VLH verzekerd is dan wel waarvoor zij zich had behoren te verzekeren mede gelet op de terzake in de branche geldende gewoonten.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 VLH is nimmer aansprakelijk voor door de Wederpartij geleden schade indien VLH niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft kunnen voldoen wegens overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere omstandigheid waarmee VLH ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan VLH afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens VLH voldoen, tenzij zulks aan VLH verwijtbaar is.
13.3 Ingeval van overmacht heeft VLH het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
13.4 Ingeval de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.
13.5 Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de Wederpartij.
13.6 Na annulering van de overeenkomst heeft VLH recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de Wederpartij daardoor is gebaat.

Artikel 14 – Ontbinding en zekerheidsstelling

14.1 Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk -ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn- voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met VLH gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag voor surséance van betaling, faillissement, onder curatelenstelling of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij, is VLH gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
14.2 Behoudens ingeval VLH surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard, is het de Wederpartij slechts toegestaan via de rechter ontbinding van deze overeenkomst te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders in deze voorwaarden bepaald of anders overeengekomen.
14.3 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is VLH steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoegen van VLH zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de
overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
14.4 Weigering van de Wederpartij om de in het vorige artikellid bedoelde zekerheid te stellen, geeft VLH het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
14.5 De Wederpartij verplicht zich om op eerste schriftelijke verzoek van VLH volledige inzage te verschaffen omtrent zijn kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan VLH het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

15.1 Tenzij schriftelijk anders met VLH overeengekomen, behoudt zij alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz.) op al haar ontwerpen, bouwtekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes enz.
15.2 Zonder schriftelijke toestemming van VLH mogen de in het vorige artikellid genoemde intellectuele eigendomsrechten niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
15.3 De Wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van aan hem door VLH ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel en artikel 16 van deze voorwaarden betrekking hebben, alsmede bedrijfsgegevens van VLH. De Wederpartij verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen met dezelfde strekking als dit artikellid.

Artikel 16 - Informatie

16.1 Opgave door VLH van gegevens en/of afmetingen, materiaalsamenstelling (waaronder toevoegmaterialen), afbeeldingen, tekeningen en modellen gelden slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk vermeld.
16.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle door hem verschafte informatie en gegevens.

Artikel 17 – Geschillenregeling

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VLH partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
17.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
17.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht met uitzondering van iedere andere rechter door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VLH.